فرآیندها                                                                              آیین نامه ها                                                                                  راهنماها

فرآیند اطلاع رسانی                                       آیین نامه استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشگاه                             راهنمای جستجوی منابع از نرم افزار 

فرآیند میز امانت                                           آیین نامه عضویت                                                                   راهنمای جستجوی پایان نامه از نرم افزار

فرآیند فهرست نویسی کتاب چاپی                   آیین نامه امانت                                                                      راهنمای استفاده از VPN

فرآیند تسویه حساب                                     آیین نامه وجین

فرآیند نمایه سازی پایان نامه                                                                       

فرآیند خرید کتاب

فرآیند وجین

 

                                                                     برای ملاحظه فایل HTML لطفا بر روی کلمه رنگی کلیک نمایید. 

Template settings