سرپرست کتابخانه:

جناب آقای دکتر پویا فرخ نژاد

دکتری  سالمندشناسی 

رتبه علمی: استادیار           

معاون پژوهشی گروه سالمند شناسی  

سامانه علم سنجی

رزومه 

پست الکترونیک:  farokhnezhad.p@iums.ac.ir

شماره تماس: 02186703075

  1. نظارت و رسیدگی بر امور کتابخانه و قوانین آن.
  2. نظارت بر خرید منابع چاپی و الکترونیکی.
  3. نظارت بر خرید پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول کتابخانه و بخش امانت:

سرکار خانم نرگس علیرضایی 

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

تلفن: 02186703045
پست الکترونیک:sahar.alirezaee@gmail.com

1.دریافت دستور و برنامه کار از مقام مافوق

2. انتخاب و سفارش کتب و مجلات فارسی و لاتین

3. ارسال سفارشات و دریافت پروفورمای کتاب و مجلات(لاتین) و تهیه و تکمیل پروفورما

4. نظارت بر دریافت و رسیدگی مربوطه و مطابقت کتب و مجلات با فاکتورها

5. نظارت بر ثبت و رسیدگی به کتب و مجلات 

6. نظارت بر مرحله فهرست نویسی و رده بندی

7. نظارت بر مرحله آماده سازی

8. نظارت و تصحیح اطلاعات وارد شده به کامپیوتر

9. نظارت بر مرحله برگه آرائی و چیدن کتاب در قفسه های مربوطه

10. آموزش و راهنمایی کتابدار متخصص خدمات فنی(که مربوط به امور بالا می شود)

11. سفارش نشریات ادواری(فارسی ولاتین)

12. نظارت بر تهیه پروفورما و مراحل بانکی و ارزی جهت سفارش نشریات لاتین

13. نظارت بر دریافت و ثبت نشریات

14. تصحیح اطلاعات وارد شده در کامپیوتر(اطلاعات نشریات)

15. پیگیری سفارشات و نشر دریافت نشده و تماس با مسئولان مجلات لاتین(CLAIM)

16. نظارت بر ثبت و نمایه سازی پایان نامه ها

17. نظارت و تصحیح فرم های اطلاعات وارد شده به کامپیوتر و چیدن آنها در قفسه های مربوطه

18. نظارت بر پایان نامه ها بنابر دستورالعمل نگارشی معاونت پژوهشی

19. تهیه و تنظیم گزارش های مورد نیاز

20. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 


 

 

 

مسئول خدمات فنی، مرجع و وب سایت کتابخانه

سرکار خانم فریبا بیغمی

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

تلفن: 02186703045
پست الکترونیک  :fariba.bighami@gmail.com

1.دریافت دستور و برنامه کار از مافوق

2. تنظیم فهرست کتب مورد نیاز دانشکده

3. تماس با سازمان های انتشار کتاب برای سفارش کتاب

4. قسمت بندی و تنظیم کتابها برابر اصول کتابداری

5. نگاهداری و حراست کتابهای کتابخانه

6. تنظیم کتب در قفسه ها برابر سیستم جاری کتابخانه

7. شماره گذاری و ثبت و مهر کردن کتب جدید 

8. حضور در کتابخانه برای امانت دادن کتاب و برگشت آنها

9. تحویل کتاب به مراجعین و پس گرفت آنها

10. راهنمایی و کمک به مراجعین برای دریافت کتب مورد نیاز

11. تهیه فهرست کتابهای امانتی که مسترد نشده است

12. ثبت مشخصات کتب صادره کتابخانه

13. تشکیل پرونده کتابهای صادره به مراکز دیگر

14. نظارت بر تالار مطالعه برای حفظ مقررات مربوط به تالار

15. بایگانی اسناد و جزوات

19. هماهنگی کارگاه های مورد نیاز دانشجویان

20. نظارت بر پایان نامه ها بنابر دستورالعمل نگارشی معاونت پژوهشی

21.تهیه گزارش و آمارهای لازم برای سرپرست مربوطه

22. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings